İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şer’i Siyaset – İbn Teymiyye

İslam toplumlarında siyasi düşüncenin çerçevesini çizen eser…

Miladi 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk yarısında yaşayan İbn Teymiyye kaleme aldığı eserlerle İslam düşünce tarihini önemli ölçüde etkilemiş isimlerden biridir. En önemli eseri kabul edilen ve Türkçeye Şer’i Siyaset  adıyla Prof. Dr. Soner Duman tarafından Arapçadan tercüme edilen es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye fî ıslâhi’r-râî ve’r-raiyye, İslam siyaset düşüncesi alanında kaleme alınan eserler arasında ön sıralarda yer almaktadır. İbn Teymiyye bu eserinde ideal siyasetten bahsetmektedir. İbn Teymiyye siyasî konuları ele alırken emanet ve ehliyet konuları üzerinde ısrarla durmakta, devlet kademesindeki her bir göreve ehliyet, liyakat ve emniyet sahibi kimselerin atanması gereğinden söz etmektedir.

İslam siyaset düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin bu eseri bir bütün halinde bakıldığında İslam siyaset düşüncesi konusunda nassların ve tarihî uygulamanın nasıl görüldüğünü tespit konusunda önemli bir birikim sunmaktadır. Bu yönüyle bu eser, konuya ilişkin araştırma yapanlar için önemli metinlerin başında gelmektedir.

Editörün Görüşü

İslam siyaset düşüncesinin temelini oluşturan ilk tartışmalar ve bilgiler fıkıh ilminin kurucu metinlerine kadar gitmektedir. Genel fıkıh eserlerinin farklı bölümlerinde dağınık bir biçimde ele alınan siyasete ilişkin konular ilerleyen dönemlerde önemine binaen müstakil çalışmalara konu olmuştur.

İbn Teymiyye’nin Şer’i Siyaset adlı eseri İslam siyaset düşüncesinin ele alındığı önemli çalışmalardan biridir.

Neden Önemli?

İslam düşünce tarihinin önde gelenlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin es-Şer’i Siyaset isimli eseri İslam siyaset düşüncesi alanındaki önemli eserlerden biridir. İbn Teymiyye eserinde çoğunlukla ideal siyasetten söz etmektedir. Bununla birlikte yeri geldikçe kendi döneminde rastladığı olumsuzluklara temas etmekte, bunlardan hareketle “imkân ölçüsünde sorumluluk” konusuna vurgu yaparak reel siyasete bu bağlamda temas etmektedir.

Eseri ayrıcalıklı kılan hususlardan birisi müellifin kendi döneminde rastladığı yönetimler, gruplar, farklı devlet görevlerini üstlenmiş memurlara dair yaptığı tespit, tasnif ve taksimlerdir. Özellikle din-siyaset ilişkisi, siyasîlerin olumlu ve olumsuz davranış tarzları, kamu görevi üstlenenlerin ahlakî vasıfları konusunda müellifin orijinal tespit ve değerlendirmeleri bulunmaktadır.

Kitaptan

Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Bir kimse Müslümanların herhangi bir işinin başına geçer de sonra sırf sevdiği veya akrabası olduğu için yönetimi dâhilinde olmak üzere bir şahsa görev verse Allah’a, resulüne ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur.”

TİMAŞ AKADEMİ

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scan the code